การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช./การให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ลำดับ รหัสการขึ้นทะเบียน ชื่อห้องปฏิบัติการ ที่อยู่ เว็บไซต์ ประเภทห้องปฏิบัติการ วันที่ออกให้ วันที่หมดอายุ เอกสารแนบท้าย